Latest Past Mga Kaganapan

Plano ng Diyos para sa Kanyang Pamilya

Oakland Temple Visitors' Center 4766 Lincoln Ave, Oakland

Ang mga miyembro ng komunidad ng Bay Area ay nagsasama-sama upang magbahagi ng nakapagpapasiglang musika at taos-pusong patotoo sa musical fireside na ito. Magreserba…

tlTagalog