Sining sa Temple Hill

Nag-aalok ang Oakland Temple Visitor Center ng iba't ibang uri ng sining upang tuklasin. Mayroon kaming higit sa 20 iba't ibang piraso upang obserbahan at maranasan. Ang bawat pagpipinta ay natatangi at mahalaga sa sarili nitong paraan. Marami sa mga artista ay lokal sa California Area, at ang kanilang mga piyesa ay partikular na pinili upang anyayahan ang iba na lumapit kay Kristo sa Oakland Visitor Center.

 

Kahit na ang aming sining ay madalas na hindi pinapansin, ipinagmamalaki namin ang aming koleksyon at pagnanais na ipakita ito para sa lahat ng mga bisita. Umaasa kaming maibahagi ang mga kuwento ng aming mga paniniwala at kasaysayan sa pamamagitan ng sining. Matututuhan mo ang kahulugan, at simbolismo sa likod ng bawat isa sa mga obra maestra na ito sa pamamagitan ng pagbisita ngayon. Para sa karagdagang impormasyon, ang ating palakaibigang mga misyonero ay higit na magagalak na tumulong.

Ang Unang Pangitain Ni Del Parson

Ang Unang Pangitain ay sumasalamin sa karanasan ng batang propetang si Joseph Smith, at ang pakikipagtagpo niya sa Diyos ama, at sa kanyang anak na si Jesucristo:

Si Joseph ay palaging interesado sa paksa ng relihiyon, at naghahangad na malaman kung alin sa mga simbahan ang totoo. Sa gitna ng kanyang paghahanap, nakita niya ang isang sipi sa The King James Bible, James 1:5, “Kung nagkukulang ng karunungan ang sinoman sa inyo, ay humingi sa Dios, na nagbibigay ng sagana sa lahat, at hindi nanunumbat; at ito ay ibibigay sa kanya.” Nabigyang-inspirasyon si Joseph ng talata sa at ginawa niya ang itinuro ni James, na manalangin.

Nasa kakahuyan noong isang magandang araw ng Abril nang lumuhod si Joseph at binibigkas ang kanyang unang tinig na nagdasal. Ang Diyos Ama at ang kanyang anak na si Jesucristo ay nagpakita kay Joseph at nagsimula ng isang kaganapan na kilala sa mga miyembro ng simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw bilang Ang Panunumbalik.

Ang Oakland Temple Ni Al Rounds

“Mahalaga sa akin ang Oakland Temple noong bata pa ako na lumaki sa lugar ng San Francisco Bay sa isang maliit na bayan na tinatawag na Walnut Creek sa labas lamang ng Oakland. Ang Oakland ang aming stake center kaya nagpunta kami mula sa Walnut Creek sa pamamagitan ng Caldecott tunnel at papunta sa San Francisco Bay area para sa aming mga stake conference o anumang bagay na nangyayari.

"Nang gawin ko ang pagpipinta na ito, ginawa ko talaga ito para sa aking ama, ngunit ginawa ko ito para sa akin sa kahulugan na gusto ko ang lagay ng panahon at setting na maging tulad ng naaalala ko ang lugar na iyon palagi. Kaya hindi ako pumili ng isang maaraw na maliwanag na araw na akala mo pipiliin ko. Pinili ko ang isang medyo malabo na araw habang ang hamog ay umaangat."

– Al Rounds

Si Kristo at ang mga Bata mula sa Buong Mundo
ni Del Parson

“Inutusan ng simbahan ang pagpipinta at ginamit ko ang aking anak na lalaki, isang kaibigan mula sa kanyang soccer team, isa sa kanyang mga kaklase, at isang miyembro ng ward upang mag-pose para sa pagpipinta na ito.

Sinabi ng isa sa mga batang babae na naaalala pa rin niya ang pag-pose para sa pagpipinta, at bilang isang napakabata na babae, ito ay isang espirituwal na karanasan. Sinabi ng isa pang batang babae na naramdaman niyang mas malapit siya kay Kristo, at napagtanto niya kung gaano ito kakaibang karanasan — isa na hindi pa nararanasan ng maraming tao. Sinabi niya na siya ay namamangha na napagtanto na ang pagpipinta ay kilala sa buong mundo, na nagpapadala ng mensahe na si Kristo ay buhay. Sabi niya walang naniniwala na siya talaga ang nasa painting.

Hindi nagtagal pagkatapos kong matapos ang pagpipinta, sumama sa akin ang aking pamilya upang makipagkita sa isang miyembro ng General Primary. Doon sa lobby ay nakasabit ang isang kopya ng painting, at sa ilalim mismo ng painting ay isang sopa kung saan ang aking anak, na naging modelo para sa painting, ay matiyagang nakaupo — umaasang may makapansin na siya ang batang lalaki sa larawan.”

– Del Parson

Ang Pagpapahayag
ni John Scottn

Ang Annunciation ay naghahatid ng karanasan ni Maria, ang ina ni Jesus, kasama ang anghel Gabriel. inilalarawan nito nang ipahayag niya ang kapanganakan ni Jesu-Kristo sa kanyang ina.

“At nang ikaanim na buwan, ang anghel na si Gabriel ay sinugo mula sa Dios sa isang bayan ng Galilea, na ang pangalan ay Nazareth, sa isang birhen na napangasawa sa isang lalake na ang pangalan ay Jose, sa angkan ni David; at ang pangalan ng birhen ay Maria. At ang anghel ay pumasok sa kaniya, at nagsabi, Aba, ikaw na lubhang pinagpala, ang Panginoon ay sumasaiyo: pinagpala ka sa mga babae. At nang siya'y makita niya, ay nabagabag siya sa kaniyang sinabi, at inisip niya kung anong uri ng pagbati ito. At sinabi sa kaniya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria: sapagka't nakasumpong ka ng biyaya sa Dios." ( Lucas 1:26-30 ).

Ipinakita ni Jesus ang Kanyang mga Sugat ni Harry Anderson

Ipinakita ni Jesus ang Kanyang mga Sugat ay inilalarawan ang eksena pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Kristo nang magpakita siya sa kanyang mga Apostol. Natakot sila dahil inakala nilang isa siyang espiritu hanggang sa ipinakita sa kanila ni Hesus ang kanyang mga sugat na natamo niya sa krus. Nakikisalo rin siya sa mga isda at pulot-pukyutan habang ipinagdiriwang nila ang muling nabuhay na Kristo.

Si Anderson ay isang artistang ipinanganak sa Chicago, at kahit na kilala siya ng The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, siya ay talagang isang Seventh-day Adventist. Nakahanap siya ng kagalingan sa paglalarawan ng mga painting para sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw.

Sermon sa Bundok
Ni Harry Anderson

Ang Sermon sa Bundok ay isang kilalang pananalita na ibinigay sa Bibliya mula kay Hesus sa kanyang mga tagasunod, (Mateo 5-7). Sa mahusay na pagsipi ng kasulatang ito, hinamon ni Kristo ang kanyang mga tagasunod na mamuhay sa mas mataas na paraan o moralidad. Itinuro niya ang karaniwang kilala bilang mga “beatitudes” na iba't ibang mga pagpapala sa mga taong namumuhay sa isang tiyak na pattern: “Mapapalad ang mga dukha sa espiritu: sapagkat kanila ang kaharian ng langit.” … “Mapapalad ang mga nagdadalamhati: sapagkat sila ay aaliwin.” … “Mapapalad ang maaamo: sapagka't mamanahin nila ang lupa.” … “Mapapalad ang nagugutom at nauuhaw sa katuwiran: sapagka't sila ay bubusugin” (Mateo 5:3–6). Itinuro din niya na mahalagang hindi lamang ang iyong kaibigan ay mahalin, kundi pati na rin ang iyong kaaway. Pagkatapos ng mga turo ni Kristo, ang kanyang mga tagasunod ay nabigla sa kung paano siya nagturo nang may gayong kapangyarihan at awtoridad.

Bumisita si Kristo sa Americas Ni John Scott

Sa Aklat ni Mormon, Nasusulat na si Kristo ay bumisita sa Amerika. Bago siya lumitaw, ang Americas ay napuno ng mga lindol at maraming natural na sakuna. Ang mga sakuna na ito ay mga palatandaan ng pagdating ni Kristo. Sa magandang pagpipinta na ito, Inilalarawan ni Scott ang sandali nang magpakita si Kristo sa mga tao at ipinakita ang kanyang mga sugat mula sa krus. Kalaunan ay pinagpapala ni Kristo ang lahat ng kanilang may sakit, naghihirap, at mga anak. Sa larawang ito, sinubukan ni Scott na ipakita ang pag-asa at kapayapaang dulot ng pagdalaw kay Kristo, at kung paano siya gagaling pagkatapos ng mga bagyo at lindol.

Ibinaon ni Moroni ang mga Lamina Ni Tom Lovell

Si Moroni ay isang Propeta at huling may-akda sa Ang Aklat ni Mormon. Habang nasa isang kakila-kilabot na digmaan, tinipon ni Mormon, ang ama ni Moroni, ang lahat ng sagradong talaan mula sa kanilang bansa at pinagsama-sama ito sa mga lamina na nakalarawan sa pagpipinta. Kalaunan ay nawasak si Mormon sa digmaang ito, at si Moroni ang huling natitirang tao sa kanyang bansa. Kinuha niya ang mga lamina na isinulat ng kanyang ama, at idinagdag ang ilang mga kabanata bago ibinaon sa lupa, upang hindi masira ng naglalabanang bansa ang mga ito. Ang mga laminang ito ay natagpuan ni Joseph Smith at ngayon ay kilala bilang Ang Aklat ni Mormon. Ipinakita ni Lovell si Moroni habang mapanalangin niyang ibinabaon ang mga sagradong talaan.

Nagbinyag si Alma sa Tubig ng Mormon Ni Arnold Frieberb

Ang pagpipinta na ito ay hango sa isang kuwento sa Ang Aklat ni Mormon. Ang mga taong inilalarawan ay tumatakas sa kanilang tiwaling lungsod at tumatakas sa isang nakatagong bukal, ang Tubig ng Mormon, para sa kalayaan sa relihiyon. Dito nagbibinyag at nangangaral ang propetang si Alma. Itinuro ni Alma ang tungkol sa pananampalataya at pagsisisi, at ipinaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng mabinyagan, “ Ang makidalamhati sa mga yaong nagdadalamhati; oo, at aliwin ang mga yaong nangangailangan ng kaaliwan, at tumayo bilang mga saksi ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay, at sa lahat ng lugar na inyong mapupuntahan, maging hanggang sa kamatayan, upang kayo ay matubos ng Diyos, at mabilang na kasama niyaong sa unang pagkabuhay na mag-uli, upang kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan” (Alma 18:9). Ang mga tumanggap sa mga kundisyong iyon ay bininyagan ni Alma.

Mary at Martha Ni Del Parson

Kinuha ni Parson ang kuwento mula sa Bibliya nina Maria at Martha sa eleganteng pagpipinta na ito. Sina Maria at Marta, ang dalawang babae, ay nagho-host kay Jesus sa kanilang tahanan. Nagalit si Marta dahil sa halip na tumulong sa gawaing bahay, si Maria ay nakaupo at nakikinig kay Jesus. Bilang kapalit, sinabi ni Kristo kay Marta na naiintindihan niya ang kanyang pag-aalala, ngunit matalino para kay Maria na makinig sa kanyang mga turo.

Triumphal Entry ni Harry Anderson

Nakasakay si Jesus sa isang abang asno habang maluwalhati siyang pumasok sa Jerusalem. Ang kaganapang ito ay tinawag na Linggo ng Palaspas, dahil binati ng mga tagaroon si Hesus sa pamamagitan ng pagwawagayway ng mga sanga ng palma (na simbolo ng tagumpay o tagumpay). Kapansin-pansin din na si Jesus ay nakasakay sa isang asno, na simbolo ng kapayapaan. Ang pangyayaring ito ay kahanga-hanga dahil isa ito sa ilang beses na hayagang tinanggap si Jesus sa Jerusalem, ngunit ito rin ay ginamit upang ilarawan ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay na malapit na niyang harapin.

Binibinyagan ni Juan si Hesus Ni Harry Anderson

Bagaman sakdal si Jesus at walang kasalanan, kailangan niyang magpabautismo. Nagpakita siya ng halimbawa para sa lahat ng sangkatauhan na pumasok sa tubig ng binyag, at pinanghawakan ang paanyaya sa lahat na sundin ang kanyang mga yapak.

“Nang magkagayo'y naparoon si Jesus mula sa Galilea hanggang sa Jordan kay Juan, upang siya'y magpabautismo. Ngunit pinagbawalan siya ni Juan, na sinasabi, “Kailangan kong bautismuhan mo ako, at lumalapit ka sa akin?”. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kaniya, "Pabayaan mo na ngayon: sapagka't ito ang nararapat sa atin na ganapin ang buong katuwiran." Pagkatapos ay pinaghirapan niya siya. At si Jesus, nang siya'y mabautismuhan, pagdaka'y umahon sa tubig: at, narito, nabuksan sa kaniya ang langit, at nakita niya ang Espiritu ng Dios na bumababang gaya ng isang kalapati, at lumilipad sa kaniya: At narito, ang isang tinig mula sa langit. , na nagsasabi, “Ito ang sinisinta kong Anak, na lubos kong kinalulugdan” (Mateo 3:13-17).

Maria at ang Panginoong Muling Nabuhay
ni Harry Anderson

Tatlong araw pagkatapos ng kamatayan ni Hesus, pumunta si Maria Magdalena upang bihisan ang kanyang katawan. Matapos makitang walang laman ang kanyang libingan at ipaalam ito ay nagsimula siyang umiyak. Si Jesus ay nakatayo sa malapit at napagkamalan siya ni Maria bilang ang hardinero habang tinanong niya kung bakit siya umiiyak. Sumagot siya, “Ginoo, kung dinala mo siya rito, sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay, at siya'y aking kukunin” (Juan 20:15). Pagkatapos ay sumagot si Jesus, "Maria." Nakilala siya ni Maria at sumigaw, “Rabboni,” na ang ibig sabihin ay Guro. (Juan 20:16.)

Nagdarasal si Jesus sa Getsemani ni Harry Anderson

Si Jesus ay nasa mabigat na espiritu habang papalapit siya sa Halamanan ng Gethsemane, tila alam niya ang tungkol sa mangyayari. Alam niya na siya ay magdurusa nang labis habang tinubos niya ang mga kasalanan ng mundo.

Habang nasa Halamanan siya ay lumakad nang kaunti mula sa kanyang mga kaibigan, na nakatulog, at nanalangin siya, “O aking Ama, kung maaari, ay ilayo mo sa akin ang sarong ito: gayunpaman, huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo” ( Mateo 26:39 ). Isang anghel mula sa langit ang nagpakita kay Jesus, “pinalakas siya. At sa paghihirap ay nanalangin siya ng lalong marubdob: at ang kaniyang pawis ay gaya ng malalaking patak ng dugo na tumutulo sa lupa” (Lucas 22:43–44). Sa loob ng taimtim na panalanging ito nagsimulang magdusa si Cristo ng Pagbabayad-sala para sa buong mundo at sa mga kasalanan nito. Nakuha ni Anderson ang sandaling iyon sa pagpipinta na ito.

Pagsagip sa Nawalang Kordero ni Minerva Teichert

The Savior’s words echo from the New Testament:  “How think ye?  If a man have an hundred sheep, and one of them be gone astray, doth he not leave the ninety and nine, and goeth into the mountains, and seeketh that which is gone astray?  And if it so be that he find it, verily I say unto you, he rejoiceth more of that sheep, than of the ninety and nine which went not astray.”

Magiliw na hinahawakan ng Tagapagligtas ang isang tupa na naligaw ng landas. Ang mukha ng mga tupa ay nakabaon sa mapagmahal na mga bisig ng Tagapagligtas. Sinasagisag nito na tayong lahat ay katulad ng nawawalang tupa na nagbabalik sa Tagapagligtas.

Daan patungong Bethlehem Ni Joseph Brickey

“Bilang isang anino ng Kanyang hinaharap na matagumpay na pagpasok sa Jerusalem bilang Anak ni David at ang Hari ng Israel, ang hindi pa isinisilang na Kristo ay dinadala ng isang asno upang mabilang sa sambahayan at angkan ni David. Magiliw na tinitingnan ni Mary, marahil ay alam, ang mahiyaing batang pastol na kanilang dinadaanan. Nakatuon si Joseph sa landas sa unahan, at ang kanyang mga kamay, ang isa ay nakabukas at ang isa ay nakasara, ay sumasalamin sa parehong lakas at kahinahunan ng tagapaglaan at tagapagtanggol."
– Joseph Brickey