យុវជននៅតំបន់ឈូងសមុទ្រភ្ជាប់ជាមួយបុព្វបុរសរបស់ពួកគេ

សួស្តី! ខ្ញុំឈ្មោះកេកូកា Quereto ។ ខ្ញុំមានអាយុ ១៨ ឆ្នាំហើយខ្ញុំមកពី Danville រដ្ឋ California ។ នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៩ មាន…

0
5041