តើព្រះវិហារ Oakland មានទេវតាមរ៉ូណៃទេ?

ក្នុងចំណោមព្រះវិហារបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយដ៏ស្មោះត្រង់ចំនួន ១៦៨ ប្រាសាទអូកឡិនគឺជាព្រះវិហារមួយក្នុងចំណោមប្រាំបីដែលមិនមាន។

0
8876

ព្រះវិហារបរិសុទ្ធឆ្លងកាត់ពេលវេលា

ប្រាសាទនានាជាអគារនៃសន្តិភាពនិងភាពខាងវិញ្ញាណនៅទូទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគេស្គាល់ហើយត្រូវបានខ្ចាត់ខ្ចាយពាសពេញពិភពលោក។ ពួកគេ…

0
5161