តើព្រះវិហារ Oakland មានទេវតាមរ៉ូណៃទេ?

ក្នុងចំណោមព្រះវិហារបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយដ៏ស្មោះត្រង់ចំនួន ១៦៨ ប្រាសាទអូកឡិនគឺជាព្រះវិហារមួយក្នុងចំណោមប្រាំបីដែលមិនមាន។

0
8904