សូម​អរគុណ​សម្រាប់​ការ​ចូល​រួម​ការ​សម្ដែង​របស់ Scrooge នេះ! តន្ត្រី។
យើងសូមអញ្ជើញអ្នកឱ្យចែករំលែកមតិកែលម្អរបស់អ្នកអំពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកនៅប្រាសាទភ្នំ។

kmភាសាខ្មែរ