ភ្លើងបុណ្យណូអែលនៅភ្នំ Oakland Temple ក្នុងរដូវវិស្សមកាល

ទុកឱ្យយោបល់របស់អ្នក