ភ្នំប្រាសាទ Oakland នៅមុខពេលយប់

ទុកឱ្យយោបល់របស់អ្នក