មនុស្សពេញវ័យនៅលីវមុខទល់មុខអែលឌើរអាន់ឌើរសិនបងស្រីប៊ីងហាមនិងបងស្រីអេបប៊ែក

ផ្ទុក ព្រឹត្តិការណ៍
  • This ព្រឹត្តិការណ៍ has passed.

មនុស្សពេញវ័យនៅលីវមុខទល់មុខអែលឌើរអាន់ឌើរសិនបងស្រីប៊ីងហាមនិងបងស្រីអេបប៊ែក

0 វិចារ
579 ទស្សនៈ

Elder Andersen, Sister Bingham, and Sister Eubank will host a virtual face-to-face event for single adults ages 31 and older on June 13, 2021, at 3:00 PM PST.

They will be offering an inspirational message of hope, peace, and faith. This event will be broadcasted on https://www.churchofjesuschrist.org/broadcasts or you can find it on the Latter-day Saints Youtube Channel.

All Single Adults ages 31 and older are invited to participate.

ព័ត៌មានលម្អិត

កាលបរិច្ឆេទ៖
ខែ​មិថុនា 13
ពេលវេលា៖
3:00 ល្ងាច - 4:00 ល្ងាច PDT
ប្រភេទ ព្រឹត្តិការណ៍:
View ព្រឹត្តិការណ៍ Website

កន្លែង

ChurchOfJesusChrist.org
លើបណ្តាញ
View កន្លែង Website

អ្នករៀបចំ

ព្រះវិហារនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ
View អ្នករៀបចំ Website
kmភាសាខ្មែរ