សន្និសីទទូទៅខែតុលាឆ្នាំ ២០២១

ផ្ទុក ព្រឹត្តិការណ៍

សន្និសីទទូទៅខែតុលាឆ្នាំ ២០២១

0 វិចារ
416 ទស្សនៈ

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints invites everyone to participate in General Conference on October 2–3, 2021.

General Conference is a four-part devotional where members of the church are able to listen to the voices of the Prophet and Apostles of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints.

There are two sessions held on Saturday, October 2, and two held Sunday, October 3.  It will be broadcasted on https://www.churchofjesuschrist.org/broadcasts

 

The Saturday Sessions will begin on October 2 at 9:00 a.m and 1:00 p.m.

The Sunday Sessions will begin on October 3 at 9:00 a.m and 1:00 p.m.

ព័ត៌មានលម្អិត

ចាប់ផ្តើម៖
ខែ​តុលា 3 @ 8:00 ព្រឹក PDT
បញ្ចប់៖
ខែ​តុលា 4 @ 5:00 ល្ងាច PDT
ប្រភេទ ព្រឹត្តិការណ៍:
View ព្រឹត្តិការណ៍ Website
kmភាសាខ្មែរ