មុខទល់មុខគ្នាសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យវ័យក្មេងជាមួយអែលឌើរដាវីឌអេបែដណា

ផ្ទុក ព្រឹត្តិការណ៍

មុខទល់មុខគ្នាសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យវ័យក្មេងជាមួយអែលឌើរដាវីឌអេបែដណា

0 វិចារ
484 ទស្សនៈ

Elder David A. Bednar of the Quorum of the Twelve Apostles of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and his wife Susan will be the featured guests for the Face to Face for Young Adults on September 12, 2021, at 3 PM PST.

In this event, Elder and Sister Bednar will answer questions given by young adults around the globe. They will share a message of faith, inspiration, and hope to all that attend.

This event is virtual and will be broadcasted on https://www.churchofjesuschrist.org/broadcasts/face-to-face and on the Church’s Youtube account. All Young Adults are invited to attend.

ព័ត៌មានលម្អិត

កាលបរិច្ឆេទ៖
ខែ​កញ្ញា 12
ពេលវេលា៖
3:00 ល្ងាច - 4:00 ល្ងាច PDT
ប្រភេទ ព្រឹត្តិការណ៍:
View ព្រឹត្តិការណ៍ Website

កន្លែង

ChurchOfJesusChrist.org
លើបណ្តាញ
View កន្លែង Website

អ្នករៀបចំ

ព្រះវិហារនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ
View អ្នករៀបចំ Website
kmភាសាខ្មែរ