ការព្រមាន: preg_match (): អ្នកកែប្រែមិនស្គាល់ 't' នៅក្នុង /home/customer/www/templehill.org/public_html/wp-content/plugins/the-events-calendar/src/Tribe/JSON_LD/Event.php នៅលើបន្ទាត់ 178

សន្និសីទទូទៅខែតុលាឆ្នាំ ២០២១

សាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយអញ្ជើញអ្នករាល់គ្នា ឲ្យ ចូលរួមក្នុងសន្និសីទទូទៅនៅថ្ងៃទី ២-៣ ខែតុលាឆ្នាំ ២០២១។ ទូទៅ…

kmភាសាខ្មែរ