បុណ្យអ៊ីស្ទើរនៅប្រាសាទភ្នំ

Spring has arrived at Temple Hill! Enjoy the beautiful gardens, attend one of the Easter events, and feel the spirit of Easter. All activities are open to the public, free of charge, and family friendly. Follow the links below for more information about specific activities happening at Temple Hill.

កាលវិភាគព្រឹត្តិការណ៍

= ត្រូវការសំបុត្រ។ ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់គឺមិនគិតថ្លៃទេ។

ព្រឹត្តិការណ៍ជិតមកដល់

Greater Bay Area YSA Conference
4780 Lincoln Avenue
អូកឡែន, CA សហរដ្ឋអាមេរិក
, 2024-05-10 12:00 ព្រឹក
How to Series: Using Linkpendium | May 14, 11:00 AM
4766 Lincoln Ave
អូកឡែន, CA 94602 សហរដ្ឋអាមេរិក
, 2024-05-14 11:00 ព្រឹក
Expand Your Family Tree: Hands on Help from OFSC Volunteers in the Computer Lab | May 15, 11:00 AM
4766 Lincoln Ave
អូកឡែន, CA 94602 សហរដ្ឋអាមេរិក
, 2024-05-15 11:00 ព្រឹក
Sharing Family History with Children | May 15, 6:30 PM
4766 Lincoln Ave
អូកឡែន, CA 94602 សហរដ្ឋអាមេរិក
, 2024-05-15 06:30 ល្ងាច
Auditions! Classic Broadway Musical Favorites
៤៧៨០ លីនខុន Ave
អូកឡែន, CA 94602 សហរដ្ឋអាមេរិក
, 2024-05-18 12:00 ល្ងាច
How to Series: Indexing and Other FamilySearch Projects | May 21, 11:00 AM
4766 Lincoln Ave
អូកឡែន, CA 94602 សហរដ្ឋអាមេរិក
, 2024-05-21 11:00 ព្រឹក
kmភាសាខ្មែរ