តើអូកឡិនត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារអ្វីខ្លះ?

កោះអូកឡែនត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសាររឿងជាច្រើនរួមទាំងមានអ្នកសិល្បៈម្នាក់ក្នុងម្នាក់ច្រើនជាងទីក្រុងដទៃទៀតនៅលើពិភពលោក។ វា…

0
7136