តើអូកឡិនត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារអ្វីខ្លះ?

កោះអូកឡែនត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសាររឿងជាច្រើនរួមទាំងមានអ្នកសិល្បៈម្នាក់ក្នុងម្នាក់ច្រើនជាងទីក្រុងដទៃទៀតនៅលើពិភពលោក។ វា…

0
5415

តើសមាជិកដែលមិនមែនជាសមាជិកអាចទៅព្រះវិហារបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយនៅអូកឡិនបានទេ?

ព្រះវិហារនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយស្វាគមន៍ភ្ញៀវទាំងអស់។ វិហារនីមួយៗមានមោទនភាព“ ស្វាគមន៍ភ្ញៀវ” នៅឯ…

0
4118