តើសមាជិកដែលមិនមែនជាសមាជិកអាចទៅព្រះវិហារបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយនៅអូកឡិនបានទេ?

ព្រះវិហារនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយស្វាគមន៍ភ្ញៀវទាំងអស់។ វិហារនីមួយៗមានមោទនភាព“ ស្វាគមន៍ភ្ញៀវ” នៅឯ…

0
2391