តើខ្ញុំអាចចូលព្រះវិហារបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយបានទេ?

ចំពោះព្រះវិហារនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយព្រះវិហារបរិសុទ្ធគឺជាកន្លែងសន្តិភាពនិងការសន្យាដ៏ពិសិដ្ឋ។ វា​គឺ​ជា​ការ…

0
3092

តើពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយត្រូវឆ្លងកាត់ព្រះវិហារបរិសុទ្ធមានន័យយ៉ាងណា?

ការដើរឆ្លងកាត់ព្រះវិហារបរិសុទ្ធគឺជាសកម្មភាពនៃជំនឿនិងការជឿនលឿនដល់សមាជិកនៃសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ…

0
4917

តើប្រាសាទអូកលេនបានសាងសង់នៅពេលណា?

ប្រាសាទ Oakland ត្រូវបានបញ្ចប់និងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅថ្ងៃទី ១៩ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ១៩៦៤ ។ វាជាប្រាសាទប្រតិបត្តិការទី ១៣ នៅក្នុង…

0
2558

តើព្រះវិហារ Oakland មានទេវតាមរ៉ូណៃទេ?

ក្នុងចំណោមព្រះវិហារបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយដ៏ស្មោះត្រង់ចំនួន ១៦៨ ប្រាសាទអូកឡិនគឺជាព្រះវិហារមួយក្នុងចំណោមប្រាំបីដែលមិនមាន។

0
3118