សេវាកម្មសម្រាប់ ៩/១១

សមាជិកនៃសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយនៅទូទាំងប្រទេសកំពុងប្រារព្ធទិវាជាតិនៃការបម្រើ ...

0
518