ការប្រគុំតន្ត្រីដំណឹងល្អ និងព្រឹត្តិការណ៍សប្បុរសធម៌នៅ Temple Hill នៅថ្ងៃទី 20 ខែមករា

By Debbie Bromley It was a chilly Monday evening at the reopening of the Interfaith Council of Alameda County’s Safe…

20
1774

ប្រាសាទចំនួន 4 ក្នុងចំណោមកន្លែងទេសចរណ៍កំពូលទាំង 20 របស់សហរដ្ឋអាមេរិក បើយោងតាមការស្ទង់មតិជាតិ

By Scott Taylor  Four temples of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints are among the United States’ 20 most…

2
1797

ជួយជនអនាថា រុករកឱកាសថ្មីៗនៅក្នុងតំបន់ San Francisco

Members of the Church find joy in preparing new transitional housing to open for those experiencing homelessness near Silicon Valley…

0
3072

ឫសគល់របស់ចិនទៅកាន់សាខា Silicon Valley៖ របៀបដែលនាយកប្រតិបត្តិនេះកំពុងចែករំលែកជំនឿរបស់នាង និងបង្កើតអនាគតនៃបច្ចេកវិទ្យា

A visit to her ancestral village helped spark Marguerite Gong Hancock’s passion for technology and humanity By Danielle Christensen, LDS…

0
3245