ប្រាសាទចំនួន 4 ក្នុងចំណោមកន្លែងទេសចរណ៍កំពូលទាំង 20 របស់សហរដ្ឋអាមេរិក បើយោងតាមការស្ទង់មតិជាតិ

By Scott Taylor  Four temples of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints are among the United States’ 20 most…

2
1924